Lasteaia tutvustus

Parksepa Lasteaed asub Võru vallas Parksepa alevikus aadressil Kesk 9.

Parksepa lasteaed avati 7. oktoobril 1973. a. Aastaid kuulus lasteaed Võru EPT alluvusse. 1991. a 1. juulist läks Parksepa Lastepäevakodu Võru Hariduskoondise juhtimise alla, alates 1.jaanuarist 1992. a Võru maakonna Võru Vallavalitsuse alluvusse. Alates 1999. a augustist muudeti lastepäevakodu nimetus Parksepa Lasteaiaks.

ISELOOMUSTUS

Parksepa Lasteaed asub looduslikult kaunis kohas. Lasteaia lähedal on järv ja mets, kus on hea õppekäikudel või niisama jalutamas käia. Lasteaial on suur õueala, kus on palju tegutsemisruumi. Lasteaial on oma looduse õpperada 13 vaatluspunktiga.  Rühmades rakendame J.  Käisi üldõpetuse põhimõtteid, mille märksõnadeks on:

Lapsekesksus kasvatuses – tuleb luua last arendav aktiivne suhtlus- ja kasvukeskkond; keskkond, mis on kodune, köitev ja erinevaid tegevusi pakkuv.

Looduskeskkond ja loodusvahendid – võimaldavad tunnetada, kogeda, uurida ja avastada ning tasakaalustada tänapäeva tehismaailma.

Sotsiaal-kultuuriline kasvukeskkond – annab lapsele mina-tunde ning võimaldab väärtustada eestlaste kultuuritraditsioone ja esivanemate vaimuvara.

Lapse isetegemine ja kogemuse läbi õppimine.

Erinevad vahendid – võimaldavad tutvuda ja tunnetada erinevaid materjale meie ümber, arendada lapse loovust.

Meie töö filosoofia seisneb kolme komponendi koosmõjus ja -töös, s.o laps-lapsevanem-lasteaed.

Laste arendamisel lähtume alljärgnevatest põhimõtetest:

Kasvata, ära otsi vigu, paranda ja püüa leida igas inimeses –  nii lapses kui täiskasvanus –  tema loomupärast headust.

Leia igaühe anded, teadmised ja oskused, arenda ja kasvata neid armastuse ja mõistmisega, kuid otsusekindlalt.

Anna piisavalt aega – luba kiirustamata, innukalt ja nautides tegutseda, luba ise katsetada, kogeda ja leida, lase õppida läbi oma kogemuse.

Paku elamusi ja tunnetusi kõigile aistinguile pildi, värvi, liikumise, valguse ja varju ning lõhna kaudu.

Paku vabadusi ja vastutust, kohustusi ja õigusi.

Pea kinni avatuse, aususe, õigluse, terve mõistuse, psüühilise ja füüsilise puutumatuse põhimõtetest; premeeri kiituse ja innustamisega ning uute kaasahaaravate ettevõtmistega, austa last ja täiskasvanut kui kordumatut isiksust.

MISSIOON

Meie missiooni võtab kokku hüüdlause, mis on pärit J. Käisilt – AITA MIND MUL ISE TEHA!

See kätkeb endas eesmärki:

Luua koostöös lasteaia personali ja lastevanematega laste igakülgset arengut soodustav turvaline ja arendav kasvukeskkond, kus õppe- ja kasvatustööd planeerides lähtutakse eelkõige lapse vajadustest, väärtustatakse lapse individuaalsust ning arendatakse igat last tema võimetest ja huvidest lähtuvalt; kõige aluseks on terviklikkus, lapsepärasus ja elulähedus.

Kujundada lapses teisi inimesi, loodust ja ümbritsevat keskkonda väärtustav, säästev ja austav eluhoiak.

Olla hooliv lapsena, õpetajana, lapsevanemana, lasteaiatöötajana.

VISIOON

Visioon on meie ühine nägemus lasteaia soovitavast olukorrast tulevikus. Teeme oma lasteaias kõik, et laps saaks täiskasvanuna öelda:

Kõik, mida laps peab teadma sellest, kuidas elada, mida teha ja kuidas olla – omandab ta lasteaias

Visiooni saavutamiseks peame oluliseks:

Liita kõigi lastega tegelevate täiskasvanute huvid ja eesmärgid lapse arengut ja tervist positiivselt mõjutavatele tegevustele.

Kasutada mõjusa õpikeskkonna loomisel J. Käisi üldõpetuse põhimõtteid, looduslikku ja kaasaegseid õppevahendeid.

Olla eesti ja võru keele ning kultuuri väärtustajad ja edasikandjad.

Teha koostööd kõikidel tasanditel.

PÕHIVÄÄRTUSED

Lasteaia põhiväärtused määravad selle, kuidas midagi tehakse. Väärtused peegeldavad organisatsiooni ideoloogiat. Lasteaia põhiväärtused on meie tavareeglid, millest tegutsemisel lähtume:

hoolimine

loovus

meeskonnatöö

loodus