Õppe-kasvatustöö põhimõtted

Tulenevalt lasteaia missioonist, visioonist, põhiväärtustest ja prioriteetidest on lasteaia arenduse põhisuunad:

 • Keskkonnakasvatus, mis toetab last ümbritseva maailma mõistmisel ja tervikliku maailmatunnetuse kujundamisel
 • Keskkonnateadliku käitumismudeli rakendamine õppeprotsessis
 • Töötajate tunnustamine, motiveerimine
 • Lastevanematele lapse arengust tagasiside andmine, nõustamine
 • Huvigruppide kaasamine arendustegevusse, neile info kättesaadavaks tegemine, rahulolu suurendamine, tagasiside tulemuste analüüsi kasutamine tööplaneerimisel
 • Õpi- ja kasvukeskkonna kaasajastamine
 • Pidev ja avatud suhtlemine

Visioonist, missioonist, põhiväärtustest tuleb välja asutuse kvaliteet:

 • Laste ja huvigruppide vajaduste rahuldamine
 • Lasteaia tööprotsesside tõhusus ja mõjusus, asutuse võimekus

2022/23. ÕPPEAASTA  EESMÄRGID JA PRIORITEEDID

Lasteaia õppeaasta peaeesmärk on sõnastatud motona:

 • TERVIS, SPORT, DIGIELU – ISE KATSETADES, TEHES SELLES PEITUB MÄNGUVÕLU

Lasteaia arengukavast tulenevad prioriteedid:

 • Keskkonnateadlikkusest lähtuv lasteaia areng
 • Meeskonnatöö olulisus lasteaia arengus
 • Lasteasutuse finantsbaasi tugevus