Õppe-kasvatustöö põhimõtted

Tulenevalt lasteaia missioonist, visioonist, põhiväärtustest ja prioriteetidest on lasteaia arenduse põhisuunad:

 • Keskkonnakasvatus, mis toetab last ümbritseva maailma mõistmisel ja tervikliku maailmatunnetuse kujundamisel
 • Keskkonnateadliku käitumismudeli rakendamine õppeprotsessis
 • Töötajate tunnustamine, motiveerimine
 • Lastevanematele lapse arengust tagasiside andmine, nõustamine
 • Huvigruppide kaasamine arendustegevusse, neile info kättesaadavaks tegemine, rahulolu suurendamine, tagasiside tulemuste analüüsi kasutamine tööplaneerimisel
 • Õpi- ja kasvukeskkonna kaasajastamine
 • Pidev ja avatud suhtlemine

Visioonist, missioonist, põhiväärtustest tuleb välja asutuse kvaliteet:

 • Laste ja huvigruppide vajaduste rahuldamine
 • Lasteaia tööprotsesside tõhusus ja mõjusus, asutuse võimekus

2018/19. ÕPPEAASTA  EESMÄRGID JA PRIORITEEDID

Lasteaia õppeaasta peaeesmärk on sõnastatud motona:

 • TEEME TIIRU MEIE MAALE, VAATAME, KUIS ELAME

Lasteaia arengukavast tulenevad prioriteedid:

 • Keskkonnateadlikkusest lähtuv lasteaia areng
 • Meeskonnatöö olulisus lasteaia arengus
 • Lasteasutuse finantsbaasi tugevus

Riikliku järelvalve prioriteet:

Lapse arengu toetamine – individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses

Võru maakonna haridusprioriteedid:

 • Märksõnad: andekus, kutseoskused, lõiming, turvalisus, individuaalsus, mitmekesisus
 • Alus: Võrumaa munitsipaalkoolide arengustrateegia 2011-2019